455 Best Anime Names To Pick From

When it comes to naming characters, there are no hard and fast rules in anime. However, there are some general trends that can be observed. For example, it is common for female characters to have feminine names, while male characters often have masculine names. This is by no means always the case, but it is a trend that is commonly seen.

Another trend that is sometimes seen is the use of puns or other wordplays in names. This can be done for a variety of reasons, such as to make a character’s name more memorable or to create a certain image for the character. For example, the name “Goku” can be seen as a play on the Japanese word for “monkey,” which is often used as a derogatory term. By giving the main character this name, it helps to create an image of him as being silly and immature.

Finally, it is not uncommon for characters in anime to have names that are taken from other sources, such as real-world people or places. This can be done for a variety of reasons, such as to pay homage to someone or something that the creator likes or to simply make the character’s name more unique. For example, the name “Sailor Moon” is taken from the famous sailor suit that she wears, while the name “Goku” is taken from the Chinese martial arts master Goku Ryu.

No matter what the reason behind it is, choosing an anime name can be a fun and interesting experience. So, if you’re looking for something different for your own name, why not try an anime name? It’s sure to make you stand out from the crowd!

Anime Girl Names

 • Miwa
 • Airi
 • Shizuru
 • Oiwa
 • Ayano
 • Arata
 • Asuka
 • Aya
 • Miyako
 • Anju
 • Astro
 • Hana
 • Aletta
 • Amaya
 • Rei
 • Choouko
 • Miyuki
 • Fumiko
 • Riza
 • Aoba
 • Ash
 • Gypsy
 • Kokoro
 • Balalaika
 • Betzalel
 • Gaara
 • Rikka
 • Chiyo
 • Usagi
 • Michio
 • Keichi
 • Tomiko
 • Goku
 • Amaya
 • Kagome
 • Kouki
 • Aimi
 • Bankuro
 • Kousei
 • Kanon
 • Marisa
 • Lyca
 • Eren
 • Nana
 • Kenshiro
 • Adam
 • Kasai
 • Yasu
 • Yoshiki
 • Tadao
 • Arisa
 • Kairi
 • Hikaru
 • Isamu
 • Mao

Anime Boy Names

 • Daisuke
 • Eiko
 • Kamiko
 • Ennis
 • Chiaki
 • Lucy
 • Boa
 • Umeno
 • Isamu
 • Tora
 • Satomi
 • Kanon
 • Daisuke
 • Hideko
 • Mayumi
 • Emika
 • Momoe
 • Mayu
 • Osamu
 • Nao
 • Katsu
 • Luffy
 • Haruhi
 • Keiko
 • Hiroaki
 • Misu
 • Haruka
 • Tadashi
 • Nanami
 • Artemis
 • Ichigo
 • Akemi
 • Masaji
 • Hiroto
 • Kurapika
 • Michiko
 • Kaito
 • Kazuki
 • Toshiro
 • Kitsune
 • Taichi
 • Michi
 • Masaaki
 • Eric
 • Hitomi
 • Nizhalgal
 • Kagome
 • Masashi
 • Kuro
 • Kamiko
 • Saburo
 • Kaori
 • Ryoto
 • Kirito
 • Moriko
 • Alphonse
 • Kenji
 • Susumu
 • Akeno

Anime Character Names

 • Izumi
 • Tirich
 • Mei
 • Kanna
 • Alphonse
 • Honoka
 • Kei
 • Miwa
 • Katsumi
 • Tsukiko
 • Shiro
 • Noburu
 • Masashi
 • Riku
 • Minori
 • Natsu
 • Utsumi
 • Chiyoko
 • Etsuko
 • Mizuki
 • Tsubasa
 • Megumi
 • Kiyoshi
 • Honoka
 • Naomi
 • Mizuki
 • Bulma
 • Michio
 • Neptune
 • Tsubaki
 • Katsu
 • Baxcon
 • Kietsu
 • Natsu
 • Tadashi
 • JunichiJunko
 • Dimaria
 • Adae
 • Chouko
 • Minoru
 • Rena
 • Hiraku
 • Banshee
 • Junko
 • Masao
 • Wazuki
 • Noboru
 • Tatsuko
 • Aimi
 • Nana
 • Mirajane
 • Lime
 • Hiroshi
 • Hikari
 • Hitomi
 • Vermilion
 • Sakura
 • Shigeko
 • Susano
 • Megumi
 • Ayano
 • Zempei
 • Aina
 • Lumiere
 • Katashi
 • Kyubey
 • Yoake
 • Hayato
 • Nori
 • Shizuka

Cool Anime Names

 • Eiko
 • Naru
 • Kunio
 • Shigeko
 • Yuki
 • Toshiro
 • Aiko
 • Keiko
 • Hayate
 • Haruo
 • Nami
 • Chika
 • Suzume
 • Akira
 • Kohaku
 • Wakumi
 • Hiroyuki
 • Norio
 • Mariko
 • Bashira
 • Noriko
 • Kaori
 • Azusa
 • Momoko
 • Momoji
 • Satashi
 • Uzume
 • Ami
 • Kazuko
 • Aoi
 • Druvish
 • Zyunko
 • Connor
 • Nadeshiko
 • Kouta
 • Satoru
 • Lina
 • Yoshiko
 • Kuga
 • Lelouch
 • Erembour
 • Shin
 • Miho
 • Kyoko
 • Nanami
 • Akane
 • Galileo
 • Hatsuna
 • Hideaki
 • Yumi

Japanese Anime Names

 • Manami
 • Mayu
 • Nariko
 • Jajámel
 • Cloud
 • Hiroko
 • Kenta
 • Hajime
 • Shizuku
 • Dante
 • Hime
 • Kunio
 • Haruki
 • Minako
 • Mayum
 • Cyrus
 • Nisha
 • Batou
 • Fumio
 • Kenshin
 • Bakezo
 • Atsuko
 • Cynus
 • Saito
 • Kyoko
 • Lenny
 • Yoshi
 • Violet
 • Shinji
 • Asuka
 • Kasumi
 • Luna
 • Akito
 • Ayumu
 • Favaro
 • Kenichi
 • Sora
 • Berlioz
 • Aki
 • Haruka
 • Hanyou
 • Sumiko
 • Banshee
 • Jirachi
 • Goro
 • Shinichi
 • Mana
 • Gohan
 • Ayame
 • Leiko
 • Shun
 • Laxus
 • Kumori

Famous Anime Names

 • Mikio
 • Akihiro
 • Elric
 • Hinata
 • Hayari
 • Cashe
 • Hugges
 • Nishino
 • Hiashi
 • Chieko
 • Satoru
 • Makoto
 • Shinobu
 • Matthew
 • Fumio
 • Masanori
 • Hiroshi
 • Tanaka
 • Bruno
 • Gohan
 • Hideaki
 • yame
 • Ersuko
 • Kaito
 • Satoko
 • Kagami
 • Raiden
 • Jasmine
 • Naoko
 • Ichirou
 • Hiyori
 • Kaname
 • Piena
 • Masami
 • Makoto
 • Kyouko
 • Chiharu
 • Obito
 • Karin
 • Toshio
 • Inuyasha
 • Miku
 • Souma
 • Archer
 • Momoko
 • Moon
 • Makoto
 • Devroop
 • Noburu
 • Miki
 • Naruto

Badass Anime Names

 • Othello
 • Kazuki
 • Zenshin
 • Zoltar
 • Niko
 • Kakashi
 • Azami
 • Wendy
 • Saburo
 • Kaoru
 • Kaede
 • Itachi
 • Kotomi
 • Nintai
 • Okitane
 • Kamiko
 • Junichi
 • Hakudoshi
 • Mikan
 • Hiroshi
 • Kokoro
 • Hayate
 • Juvia
 • Kirito
 • Maka
 • Wakato
 • Yugi
 • Hideaki
 • Hiromu
 • Sumire
 • Uzumaki
 • Krillin
 • Ayumu
 • Ryuu
 • Haku
 • Yuriko
 • Bakezo
 • Daisuke
 • Tetsuo
 • Yukino
 • Hiroto
 • Freya
 • Kenzi
 • Kazue
 • Maes
 • Hotaru
 • Mieko
 • Broly
 • Ichigo
 • Sasuke
 • Shun
 • Taiki
 • Marilith
 • Chey
 • Shouta

Also, Check-Out:

How To Choose an Anime Name

Choosing an anime character name can be difficult. You want a name that sounds cool but is also meaningful. You also want a name that will make your character stand out from the rest. Here are a few tips on how to choose a great anime character name.

1. Pick a surname first. A lot of anime characters have surnames that reflect their personality or their origins. For example, Sakura means “cherry blossom” in Japanese. This would be a perfect name for a cheerful and girly character.

2. Make sure the meaning of the name is positive. You don’t want your character to have a name that means “death” or “evil.”

3. Consider the length of the name. Some names are very long, while others are short and sweet. It’s up to you to decide what sounds best for your character.

4. Use a name generator. If you’re having trouble coming up with a name, there are many name generators online that can help. Simply enter some keywords and the generator will spit out some possible names for you to choose from.

5. Have fun with it! Choosing a name for your anime character should be fun, so don’t stress too much about it. Pick a name that you think sounds cool and that you would enjoy using.

There are many factors to consider when choosing a name for your anime character. By following these tips, you’ll be sure to find the perfect name for your character.

Final Words

So we hope you find some Anime Names in this article. If you find this article helpful then you can share it with others. Thank You.

Also, Check-Out: